Kontakt

Ing. Lubomír Marhavý, Slovensko

+421 908 226 727

marhavy@biopratex.sk

Som certifikovaný poradca s dlhodobými výskumnými aj praktickými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných technológií.

Cieľom zvyšovať produkčnú schopnosť pôdy pre trvaloudržateľné – regeneratívne hospodárenie.

Poskytujeme poradenství regenerativního zemědělství a služby NoTill setí v zemědělských podnicích na Slovensku, v Čechách a na Moravě.

Ing. Ivana Šindelková, Česká republika

Ivana Šindelková

Práce v zemědělství je mým posláním, koníčkem, vášní v souladu s přírodou v tomto úžasně pestrém sektoru bez rutiny. Každý z vás je v tomto jako farmář jedinečný. Pro krajinu podstatný.

Nevlastním půdu, ale věnuji se regeneraci půdy, půdoochranným technologiím a meziplodinovým systémům.

Jako bývalá výzkumnice s projektovými zkušenostmi v nejen v oblasti zvyšování produkčních schopností orné půdy a půdy na TTP, se v posledních letech zaměřuji půdě přímo v zemědělské praxi se společností Biopratex s.r.o. Momentálně také působím na ekologické farmě, která přechází na regeneraci v rámci eka o výměře 450 ha. Cítím se jako Ambasadorka zdravé půdy. Chráním půdu pro další generace.

Biopratex s.r.o.

IČO 50097130 DIČ SK2120175332

Sídlo firmy: Prostějovská 14035/125, Prešov

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov,

Oddiel: Sro, vložka č. 32275/P

Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou BIOPRATEX, s.r.o. so sídlom PROSTĚJOVSKÁ 14035/125, 080 01 PREŠOV, IČO: 50097130 zapísanou v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 32275/P (ďalej len „BIOPRATEX“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je odberaťelom podľa týchto VOP, ktorej BIOPRATEX ponúka svoje poradenstvo, alebo služby. Právne vzťahy medzi BIOPRATEX a odberaťelom sa riadia týmito VOP, alebo zmluvou a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. BIOPRATEX a odberaťel si môžu v zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr. V prípade sporu o výklad zmluvy platia vždy prednostne podmienky týchto VOP. Tieto Podmienky primerane upravujú aj všetky zmluvné vzťahy, objednávky a konkludentné zmluvy uzatvorené medzi BIOPRATEX a odberateľom. Odberateľom sa rozumie každá právnická, alebo fyzická osoba ktorej BIOPRATEX na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle dodá svoju službu alebo iný výkon.

Zobraziť celé obchodné podmienky

e-mail: sindelkova@biopratex.sk