O nás

Spoločnosť Biopratex s.r.o., vznikla v roce 2016 s myšlienkou PRAT systému – pôda–rastlina–atmosféra

Kto sme Vám také napovie krátke video 🙂

Sme spoločnosť Biopratex s.r.o.

Ponúkame odborné poradenstvo pre inovatívne technológie v regeneratívnom poľnohospodárstve.

  • Revitalizácia pôdneho fondu, štruktúra pôdy, hospodárenie s vodou v pôde, medziplodinové systémy, biostimulácie
  • Technické a technologické poradenstvo v oblasti pôdoochranných technológií (No-Till, Strip-Till, cover crops)
  • Ponúkame služby siatíbezorebnou technikou pro prímy výsev NoTill, sprostredkovávame služby siatí technológií s prípravou pôdy v pásochStripTill
  • Inovatívne technológie pre delenou výživu rastlín, pôdne biostimulácie
  • Vykonáváme odberya rozbory pôdy na obsah Cox a ich vyhodnotenie
  • Ponúkáme vzdelávací aporadenské aktivity v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva

Máme za sebou viac ako 10 – ročné skúsenosti v oblasti pôdoochranných technológií a 5 lete skúsenosti v oblasti poskytovaní služieb siatí a vedení porastu. Spolupráce na výskumných projektoch zamarených na zlepšovaní fyzikálnych vlastností pôdy (pôdna štruktúra, vodostálost pôdnych agregátu…), hospodárení s vodou v pôdnym profilu, vyšší efektivita výživy porastu.

Tieto aktivity sú založené na zvyšovaní biologické aktivity pôdy, znížení emisií CO2, znížení chemického zaťažení poľnohospodárstva, sekvestrácii uhlíku v pôde a zlepšení managementu vody v pôde s cieľom zefektívnení poľnohospodárske produkcie.

Definícia a koordinácia skupín odborníkov z oblasti výskumu a praxe

Hodnotenie stavu úrodnosti pôdy a definovanie spôsobov zlepšenia

• Návrhy plodinových systémov s definovaním nástrojov zlepšenia

logo

Riešime expertný systém hospodárenia PRAT (pôda–rastlina–atmosféra)

Expertný systém hospodárenia PRAT vychádza z poznatkov v oblasti výskumu a praxe v Českej republike, Slovenskej republike a Maďarsku za niekoľko rokov hodnotenia výsledkov a riešení produkčných systémov.

Spoločnosť Biopratex s. r. o. je jednou z mála spoločností rozvíjajúcich systémový prístup k hospodáreniu na pôde v súlade s požiadavkami trvaloudržateľného hospodárenia na pôde.

Systémové riešenia vychádzajú z analýzy možností v rámci podniku a návrhu opatrení pre dosiahnutie vyššej efektívnosti technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe pre zlepšenie využitia podnikových zdrojov a vynaložených nákladov.

Máme za sebou mnoho skúsenosti v oblasti revitalizácie pôdneho fondu s cieľom zvýšenia produkčných schopností pôdy, rentability výroby a zlepšenia hospodárskeho výsledku podniku.

Zlepšenie hospodárskeho výsledku podniku o 10 – 20 % !

logo

Rozhodovací proces a činnosti pre uplatnenie Expertného systému hospodárenia PRAT

• Analýza súčasnej technológie, techniky a osevného plánu

Definovanie kľúčovej potreby partnera

Kritériá pre definovanie priorít pri výbere pozemkov

Rozhodnutie pre strategický, taktický alebo operatívny prístup

Návrh použitia medziplodinových zmesí

Návrh použitia biostimulačných produktov

Sledovanie zmien a vyhodnotenie výsledkov – Strategický, taktický alebo operatívny prístup?

logo

Výhody Expertného systému PRAT

Jednoduchosť a univerzálnosť ponuky riešenia

Dostupnosť návrhov zlepšenia a komplexnosť systému

Stratégia trvaloudržateľného hospodárenia v súlade s požiadavkami DZES

• Bez nutnosti zvyšovania nákladov

logo

Prínosy Expertného systému PRAT

• Stabilizácia a zvýšenie výnosov

• Zníženie nákladov na výrobu

Zlepšenie výsledkov hospodárenia a rentability výroby

logo

Systémové riešenie úrodnosti pôdy prostredníctvom:

• Zníženie rizika erózie pôdy

• Zvýšenie infiltrácie vody a retenčná schopnosť pôdy (odvedenie nadbytku zrážok a tvorba zásoby pred obdobím sucha)

• Zlepšenie manažmentu pôdnej vody (neproduktívny výpar a kapilarita)

• Vyššia biologická aktivita pôdy

• Stabilizácia a zvýšenie podielu organickej hmoty v pôde

• Zlepšenie štruktúry pôdy a koreňového systému rastlín

• Zlepšenie produkčného potenciálu – úrodnosti pôdy

• Zvýšenie účinnosti živín z aplikovaných hnojív

• Zvýšená využiteľnosť živín z rastlinných zvyškov, hnoja a hnojovice

• Zlepšenie pôdnej reakcie

• Lepšia spracovateľnosť pôdy a znížená energetická náročnosť

• Intenzívnejší rozvoj koreňov a prehĺbenie využiteľnej hĺbky prekorenenia

logo

Operatívne riešenie stavu porastov

• Zvýšenie celkového objemu koreňov

• Efektívnejší príjem živín

• Zvýšenie výnosového potenciálu

• Stimulácia poškodených porastov

• Obnovenie fyziologickej rovnováhy po vyvolaní stresu

logo

Riešenia pre welfare v živočíšnej výrobe a kvalitu produkovaných hnojív

• Zlepšenie hospodárenia v podstielkových chovoch (spotreba slamy, pracnosť)

• Vyššia agronomická hodnota hospodárskych hnojív (kvalita produkcie)

• Zlepšená kvalita prostredia v ustajňovacích priestoroch (vlhkosť prostredia a zníženie emisií)

• Ochrana vôd a zníženie ekologickej záťaže (skládky hospodárskych hnojív)

• Zníženie pachovej záťaže v regióne pôsobenia

logo

Organizujeme poľné dni pre poľnohospodárov

Organizujeme poľné dni pre poľnohospodárov